Art. 45 ust 1 pkt.1. ustawy Prawo o ruchu drogowym

"zabrania się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu”

W Polsce dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,2 promili.

Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2‰ do 0,5‰ (lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) – określa się to jako stan po użyciu alkoholu. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem!

Jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ (a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3), wówczas jest to stan nietrzeźwości. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem!

(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dn. 26.10.1982 r.)

 

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest PRZESTĘPSTWEM

«Cofnij
Zeropromila